Website kinderopvanginbrussel.be gaat live

"In juni 2013 startte het bedrijf Tactics, in overleg met het werkveld , met de ontwikkeling van het online systeem dat vandaag voor het grote publiek toegankelijk wordt gemaakt."

Vandaag gaat het lokaal loket officieel online. Via een zoekfunctie op www.kinderopvanginbrussel.be kunnen ouders op zoek gaan naar Nederlandstalige opvang in Brussel. Op die manier wordt de zoektocht van ouders naar kinderopvang vereenvoudigd. Via de website kunnen de ouders hun vraag naar kinderopvang registreren. De vraag wordt meteen zichtbaar voor de opvanginitiatieven van hun keuze, waardoor ze hun vraag maar één keer hoeven te stellen. Dringende opvangvragen worden onmiddellijk zichtbaar voor alle opvanginitiatieven.

Ouders krijgen de maand volgend op hun aanvraag een antwoord en dit ten vroegste 7 maanden voor er opvang gewenst is. Het lokaal loket van Brussel is vernieuwend binnen Vlaanderen. Het loket werd uitgewerkt door een samenwerkingsverband van verschillende opvanginitiatieven, ongeacht van het organiserend bestuur (vrije, gemeentelijke en gemeenschapsinitiatieven). De deelnemende kinderdagverblijven ontmoeten elkaar regelmatig om afspraken te maken over een evenwichtig opnamebeleid en om te leren van elkaars goede praktijken (wijzigingen van opvangplannen, bepalen sociaal tarief, …). Er is bewust niet gekozen voor een centrale toewijzing (top-down model). Door de sterke samenwerking van onder uit (bottom-up model) stemmen de opvanginitiatieven hun opvangbeleid op elkaar af en verloopt de communicatie naar de ouders éénduidig. Zo ontvangen alle ouders bij het begin van de maand een antwoord op hun opvangvraag. Een betere afstemming tussen vraag en aanbod zal leiden tot een optimale capaciteitsbezetting. Naar de toekomst toe zullen ook andere opvanginitiatieven als niet-inkomens gerelateerde groepsopvang en gezinsopvang worden uitgenodigd om aan te sluiten bij het Lokaal Loket Kinderopvang.

Gedurende 9 maanden werd de applicatie uitvoerig uitgetest. 21 Nederlandstalige opvanginitiatieven namen deel aan dit proefdraaien. Vandaag doen 95 kinderdagverblijven mee met het initiatief. Het gaat om bijna alle inkomens gerelateerde kinderdagverblijven in het Brussels Gewest. In totaal gaat het om ruim 3000 opvangplaatsen. Een belangrijk uitgangspunt is de laagdrempeligheid. Om de digitale barrières zo klein mogelijk te maken, werd nauw samengewerkt met de opvanginitiatieven, die vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor de ouders. Ouders kunnen dan ook bij hen terecht om de aanvraag digitaal te laten registreren. De VGC trekt hiervoor jaarlijks 180.000 Euro uit plus een éénmalige subsidie van 100.000 Euro voor de ontwikkeling van de software en de begeleiding van de opvanginitiatieven bij het gebruiken van de tool.

Staatssecretaris Bianca Debaets is enthousiast : “Met dit project zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Het Lokaal Loket Kinderopvang is een slimme en duurzame stap in onze plannen voor een gezinsvriendelijker Brussel. Het zal ons helpen om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de toekomstige noden beter in te schatten. Het zal de kinderdagverblijven helpen om een evenwichtig opnamebeleid uit te bouwen met aandacht voor de sociale functie (20% voorrang voor gezinnen uit kansengroepen als eenoudergezinnen, gezinnen met lage inkomens,…) en met aandacht voor Nederlandstalige gezinnen.”

Historiek

In 2007 gaf de Vlaamse Gemeenschapscommissie het startschot voor het project ‘sociale functie in de kinderopvang’. Het doel van het project was het stimuleren van de samenwerking in de sector om zo te komen tot een gezamenlijk, gedragen en toegankelijk opnamebeleid. Zo werd er bijvoorbeeld binnen regionale samenwerkingsverbanden – de zogenaamde regiogroepen - specifieke aandacht besteed aan het sensibiliseren van de leidinggevenden van de kinderdagverblijven rond de sociale functie van kinderopvang. Over alle regiogroepen heen is een systeem uitgewerkt voor het rondsturen van dringende opvangvragen. Dit project werd jaarlijks geëvalueerd en inhoudelijk bijgestuurd in afwachting van het nieuwe decreet kinderopvang. Het decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters dateert van 20 april 2012 en voorziet in de oprichting van een lokaal loket kinderopvang. Het neutrale informatiepunt kreeg de volgende opdrachten mee : het coördineren van de aanvragen naar kinderopvang, het informeren van de ouders over de beschikbare opvangplaatsen, het samenwerken met de verschillende kinderopvangvoorzieningen, het informeren van de lokale besturen , de organisatoren van kinderopvang en Kind en Gezin over de vragen naar kinderopvangplaatsen. Eind 2012 werd de vzw ‘Samenwerken aan Kinderopvang Brussel’ opgericht die de uitbouw van het lokaal loket kinderopvang Brussel op zich heeft genomen. In juni 2013 startte het bedrijf Tactics, in overleg met het werkveld , met de ontwikkeling van het online systeem dat vandaag voor het grote publiek toegankelijk wordt gemaakt.

Persinfo
Woordvoerster van de VGC-Collegelid Bianca Debaets: Hilde Debackere - 0472/711.661

Tactics bvba | Starrenhoflaan 14, 2950 Kapellen | +32 3 665 25 22 | fax +32 3 665 33 29 | info@tactics.be